Home » Privacyreglement + Behandelovereenkomst

Privacyreglement + Behandelovereenkomst

Privacy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat uw naw-gegevens, geboortedatum,  de voorgeschreven producten/remedies, aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.
Ik ga zorgzaam met uw persoonlijke en medische gegevens om, teneinde uw privacy te waarborgen. Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.
Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:
Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen.
Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.
Deze gegevens in het cliëntendossier blijven 15 jaar bewaard, zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist.

Privacy op de nota

Op de declaratie voor de zorgverzekeraar die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden voor mogelijk declareren bij uw zorgverzekeraar.
Uw naam, adres en woonplaats
uw geboortedatum
de datum van de behandeling
een korte omschrijving van de behandeling, d.w.z. natuurgeneeskundig consult.
de kosten van het consult

Behandelovereenkomst

Betreft het natuurgeneeskundig consult gebaseerd op de 5 natuurgerichte principes (hieronder vallen alle therapievormen die in de praktijk aangeboden worden).
De behandelovereenkomst wordt door beide partijen ondertekend en brengt voor beide partijen rechten en verplichtingen met zich mee, waarop zij aangesproken kunnen worden.
Met de ondertekening van deze overeenkomst verklaren ondergetekenden kennis te hebben genomen van en in te stemmen met de bepalingen waaronder de uitvoering van de overeenkomst zal plaats vinden.

Op deze overeenkomst is het Nederlands Recht van toepassing.

Aldus naar waarheid ingevuld te

 

—————————————————-       d.d—————————————–

BATC Natuurgeneeskundig therapeut     Cliënt,

 

—————————————————-       ———————————————–
Bij minderjarigen (tot 16 jaar):

 

Handtekening ouder/voogd 1                   Handtekening ouder/voogd 2

 

—————————————————-      ———————————————–

 

De BATC Natuurgeneeskundig Therapeut is gehouden te handelen conform de BATC richtlijnen.
De cliënt verplicht zich middels het intake- en anamneseformulier relevante informatie aan de BATC Natuurgeneeskundig Therapeut te verstrekken.
De cliënt verplicht zich een afspraak tijdig (minimaal 48 uur van te voren ) af te zeggen, anders kunnen de kosten van de gereserveerde tijd in rekening worden gebracht.
De BATC Natuurgeneeskundig Therapeut verplicht zich informatie betreffende de behandeling te verstrekken aan de cliënt in alle fasen van de behandeling.
De BATC Natuurgeneeskundig Therapeut zal geheimhouding betrachten ten aanzien van de door de cliënt b.v. het dossier verstrekte gegevens. Bij visitatie van de praktijk wordt wel inzage gegeven op de inhoud van het dossier ter controle of alle gegevens goed opgenomen zijn, de personalia zijn dan afgeplakt of onherkenbaar gemaakt naar de visiteur.
De BATC Natuurgeneeskundig Therapeut mag zonder toestemming van de cliënt geen bepaalde (be)handelingen verrichten.
De BATC Natuurgeneeskundig Therapeut verplicht zich een actuele tarievenlijst zichtbaar in de praktijk te plaatsen.
De BATC Natuurgeneeskundig Therapeut verplicht zich de cliënt correct door te verwijzen naar een collega- therapeut of een arts, indien zijn behandeling niet geëigend en/of toereikend is.
De BATC Natuurgeneeskundig Therapeut is verplicht een beroepsaansprakelijkheidsverzekering te hebben. Is aanwezig.
Beëindiging van de behandeling kan te allen tijde met wederzijds goedvinden plaatsvinden.
Indien de cliënt voortzetting van de overeenkomst niet langer op prijs stelt of nodig acht, kan hij deze eenzijdig beëindigen.
De BATC Natuurgeneeskundig Therapeut kan de overeenkomst slechts eenzijdig onder vermelding van argumenten beëindigen, indien redelijkerwijs niet van hem kan worden gevergd dat hij de analogie voortzet.
Betalingswijze van de behandelingen geschied contant. De declaratienota wordt nà betaling door de therapeut direct meegegeven of per mail verzonden aan de cliënt.
Voor eventuele klachten over de behandeling kan de cliënt zich wenden tot:
1. de therapeut, 2. de beroepsorganisatie van de therapeut en 3. tot de klachtenfunctionaris van de CamCoop.
De BATC Natuurgeneeskundig Therapeut heeft een inspanningsverplichting, geen resultaatverplichting.